ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ AFFILIATE MARKETING.
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ AFFILIATE MARKETING ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ FORESTVIEW ΚΑΙ AFFILIATES

  1. ΟΡΙΣΜΟΙ – ΕΡΜΗΝΕΙΑ

Στην παρούσα Σύμβαση ο όρος «ForestView», «εμείς», «εμάς» «Εταιρεία» αναφέρεται στην Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ForestView Internet και Διαφήμιση Μ. Ε.Π.Ε.» που εδρεύει στη Κηφισιά Αττικής (Λ. Κηφισίας 225-227), ενώ ο όρος «εσείς», «Affiliates» αναφέρεται σε όλους όσοι έχετε υποβάλλει αίτηση συμμετοχής στο Affiliate Marketing Δίκτυο της Εταιρείας (εφεξής «Δίκτυο») με σκοπό να προωθήσετε έναντι αμοιβής τα Διαφημιστικά Προγράμματα των Πελατών μας, και έχει (η αίτησή σας)  εγκριθεί σύμφωνα με τις διαδικασίες τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παρούσα. «Πελάτης» νοείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συμβάλλεται με τη ForestView και αναθέτει σε εμάς τα διαφημιστικά του προγράμματα, προκειμένου να τύχουν αντικείμενο των Υπηρεσιών Affiliate Marketing που παρέχουμε μέσω του Δικτύου μας (εφεξής οι «Υπηρεσίες»). Πελάτης δύναται να είναι ο Διαφημιζόμενος ή Διαφημιστική Εταιρεία/ Agency που ενεργεί για λογαριασμό του Διαφημιζόμενου. «Διαφημιστικό Πρόγραμμα» θεωρείται το Διαφημιστικό Υλικό, ο Δικτυακός τόπος και η περιγραφή των διαφημιζόμενων προϊόντων ή/και υπηρεσιών που αποτελέσουν αντικείμενο των Υπηρεσιών μας και περιλαμβάνει και τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις του προγράμματος που ενδέχεται να θέσει ο Πελάτης. «Διαφημιζόμενος» είναι το νομικό ή φυσικό πρόσωπο, του οποίου τα προϊόντα/ υπηρεσίες αποτελούν αντικείμενο των διαφημιστικών προγραμμάτων και μηνυμάτων και των Υπηρεσιών της Εταιρείας. Το «Διαφημιστικό μήνυμα»: αναφέρεται στο διαφημιζόμενο προϊόν / υπηρεσία μαζί με το Διαφημιστικό Υλικό (Γραφικά, περιεχόμενο, λογότυπα, φωτογραφίες, κείμενο, banners, text banners, video, landing pages, συγγραφή κειμένων και λέξεων κλειδί (key words), template email κτλ), που συνθέτουν τα διαφημιστικά μηνύματα των Διαφημιζομένων και το οποίο αποτελεί αντικείμενο του MarketingAffiliate προγράμματος σας. Ως «Affiliate / Marketing Πρόγραμμα» ορίζεται το σύνολο των προωθητικών ενεργειών που διενεργείτε προκειμένου να προωθήσετε τα διαφημιστικά προγράμματα των Πελατών μας, όπως ενδεικτικά ανάρτηση των διαφημιστικών μηνυμάτων των Διαφημιζόμενων στο δικό σας ή άλλων δικτυακό τόπο ή/και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, SEM καμπάνιες, email marketing και γενικότερα οποιεσδήποτε άλλες προωθητικές ενέργειες κρίνετε εσείς και ορίζονται ως επιτρεπτές από την Affiliate καμπάνια του Διαφημιζόμενου με βάση τους όρους τους παρούσας. «Προ -Συμφωνημένη Ενέργεια ή Ενέργεια (Actionνοείται η ολοκλήρωση μιας προκαθορισμένης ενέργειας από τον επισκέπτη/ χρήστη του ιστότοπου σας ή του προφίλ κοινωνικής δικτύωσης που διατηρείτε, ως αποτέλεσμα του Affiliate-Marketing προγράμματός, όπως ενδεικτικά, η είσοδος του στο Δικτυακό τόπο του Διαφημιζόμενου μετά από «click» σε διαφημιστικό μήνυμα που θα έχετε αναρτήσει, , τα leads, η πραγματοποίηση αγοράς, ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια του επισκέπτη/χρήστη, όπως ενδεικτικά η συμπλήρωση μιας φόρμας παραγγελιών, η εγγραφή του στο δικτυακό τόπο του Διαφημιζόμενου, η εισαγωγή του e-mail του για την εγγραφή του σε newsletter κτλ. Η Προσυμφωνημένη Ενέργεια καθορίζεται για κάθε Διαφημιστικό Πρόγραμμα στους ειδικότερους όρους του. Η Προσυμφωνημένη Ενέργεια θα αποτελεί τη βάση για τον προσδιορισμό της αμοιβής σας. Ενδεικτικές συμφωνημένες ενέργειες αποτελούν: Cost per Click (CPC), Cost per Lead (CPL), , Cost per Action (CPA), Cost per Registration, Cost per Download κτλ. «Ειδικοί Όροι» νοούνται οι ειδικότεροι όροι που θεσπίζονται από τον εκάστοτε Διαφημιζόμενο, συνοδεύουν κάθε Διαφημιστικό του Πρόγραμμα και αναρτώνται με επιμέλεια του Πελάτη στην Πλατφόρμα Affiliate της Εταιρείας μας. «Affiliate Platform» νοείται η πλατφόρμα η οποία παρέχεται στην Εταιρεία μας από τρίτον Συνεργάτη μας για τους σκοπούς της παροχής των Υπηρεσιών μας και στην οποία αναρτώνται τα διαφημιστικά προγράμματα των Διαφημιζομένων και στην οποία έχετε πρόσβαση. Συνεργάτες: Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τα οποία συνεργάζονται τόσο η Εταιρεία μας όσο και οι Πελάτες μας, όπως ενδεικτικά διευθυντές, σύμβουλοι, υπάλληλοι, managers, agents, προμηθευτές, εξωτερικοί συνεργάτες κα.

 

  2. ΕΚΛΟΓΗ

  1. Αφού συμπληρώσετε  τη φόρμα επικοινωνίας («η Φόρμα») και υπό την προϋπόθεση ότι η αίτησή ας έχει γίνει αποδεκτή, γίνεστε μέλλος του Δικτύου μας και αυτομάτως δεσμεύεστε από τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Σύμβασης («Affiliate Σύμβαση» ή «η Σύμβαση»). Με την αποδοχή θα σας ανοίξουμε έναν λογαριασμό (Affiliate Λογαριασμό). Ο Λογαριασμό σας βρίσκεται σε ασφαλή τοποθεσία μέσα στην ιστοσελίδα της ForestViev, στον οποίο Λογαριασμό θα έχετε πρόσβαση μόλις η αίτησή σας εγκριθεί. Σημειώνεται ότι η εκλογή σας ως Affiliate στο Δίκτυο μας, δε σημαίνει ότι αυτομάτως μπορείτε να παρέχετε τις υπηρεσίες σας για κάθε διαφημιστικό πρόγραμμα. Η εκλογή σας για κάθε διαφημιστικό πρόγραμμα τελεί υπό την προϋπόθεση της αποδοχής σας από εμάς ή/ και από τους Πελάτες μας. Από τη στιγμή που ένα διαφημιστικό πρόγραμμα το οποίο έχει αναρτηθεί στην Πλατφόρμα μας, αποτελέσει αντικείμενο του  Affiliate/ Marketing Προγράμματός σας, εκτελείτε αποδέχεστε και δεσμεύεστε από την παρούσα Σύμβαση. Κατά τη χρονική αυτή στιγμή η ForestView γίνεται αντισυμβαλλόμενος σας («Ημερομηνία Έναρξης»).
  2. Έγγραφη αποδοχή από τη μεριά μας δεν απαιτείται για τη θέση σε ισχύ και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης και σε καμία περίπτωση η μη ρητή και έγγραφη αποδοχή ενός Affiliate σε ένα διαφημιστικό πρόγραμμα δε μεταφράζεται ως απόρριψη. Η συμμετοχή σας στα διαφημιστικά προγράμματα αποσκοπεί στη νόμιμη  και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προώθηση των διαφημιστικών προγραμμάτων των Πελατών μας, προκειμένου να λάβετε την προμήθειά σας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα.

 

  3. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΛΗΤΑ

  1. Μπορεί να αποκλείσουμε τη συμμετοχή σας στις Υπηρεσίες και  να καταγγείλουμε την παρούσα αυτομάτως (χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση) και αζημίως αν σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή διαρκούσης της παρούσας και κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, ή κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια των Πελατών μας, το Marketing Πρόγραμμά σας θεωρηθεί ακατάλληλο είτε για το διαφημιστικό πρόγραμμα στο οποίο αναφέρεται, είτε για τους σκοπούς, τη φήμη και την υπόληψη της Εταιρείας μας ή/και των Πελατών μας.
  2. Το Marketing Πρόγραμμά σας μπορεί να θεωρηθεί ακατάλληλο όταν, κατά τη γνώμη μας:
   1. Περιέχει προωθεί ή συνδέεται με σεξουαλικού περιεχομένου υλικό η βίαιο, παράνομο και ανήθικο υλικό.
   2. Προωθεί, απεικονίζει και συνδέεται με υλικό που προωθεί και απεικονίζει φυλετικές, θρησκευτικέ, σεξουαλικές διακρίσεις ή  διακρίσεις που βασίζονται στην ηλικία, σε φυσική ή πνευματική αδυναμία και ανικανότητα ή περιέχει παράνομο υλικό συμπεριλαμβανομένου ενδεικτικά και όχι περιοριστικά υλικού που καταπατά πνευματικά ή άλλα δικαιώματα τρίτων ή που συνδέεται με δικτυακό τόπο που περιέχει τέτοιο υλικό.
   3. Περιέχει πληροφορίες ή, προωθεί ή συνδέεται με ιστοσελίδες που παρέχουν πληροφορίες ή προωθούν και ενισχύουν παράνομες ενέργειες.
   4. Σχετίζεται ή συνδέεται με οποιαδήποτε από τις αναφερόμενες στην παρούσα απαγορευμένες χρήσεις και δραστηριότητες.
   5. Συνδέεται με ενδείξεις για αθέμιτες πρακτικές.
   6. Παραβιάζει την πολιτική spam της Εταιρείας όπως αυτή περιγράφεται στο δικτυακό τόπο της ForestView http://www.forestview.eu/spam_policy ή/ και δύναται να τροποποιείται κατά καιρούς, ή/και την πολιτική spam των Διαφημιζομένων.
   7. Παραβιάζει οποιονδήποτε νόμο, κανόνα ή κανονισμό έχει εφαρμογή στην παρούσα.
   8. Παραβιάζει προσωπικά δεδομένα ή δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησία, τρίτων συμπεριλαμβάνων και της Εταιρείας, των Πελατών της και των Συνεργατών τους.
   9. Παραβιάζει τους Ειδικούς Όρους. 

 

  4. ΧΡΗΣΗ

  1. Η παρούσα παράγραφος 4 αναφέρεται στη γενική χρήση του Marketing Προγράμματός σας. Ανάλογα με το διαφημιστικό πρόγραμμα, υπάρχουν ειδικότεροι όροι, κανόνες και πρακτικές που θα πρέπει να ακολουθήσετε (Ειδικότεροι όροι). Οι όροι αυτοί θα αναρτώνται στην Πλατφόρμα και μπορεί να ανανεώνονται κατά καιρούς.  
  2. Μπορείτε να προβάλλετε τα διαφημιστικά σας μηνύματα μέσω του Marketing Προγράμματός σας που θεωρείτε κατάλληλο χωρίς την προηγούμενη έγκρισή μας, αρκεί η χρήση αυτή να είναι σύμφωνη με τους Όρους της παρούσας Σύμβασης, τους ειδικότερους όρους που αναφέρονται σε κάθε διαφημιστικό πρόγραμμα και αναρτώνται στην Πλατφόρμα και σύμφωνη με τα χρηστά ήθη και τις θεμιτές πρακτικές που εφαρμόζονται στην αγορά του marketing και στην αγορά στην οποία αναφέρονται τα διαφημιζόμενα προϊόντα/ υπηρεσίες.
  3. Δε θα πρέπει να δημιουργήσετε την παραμικρή παραπλάνηση στους καταναλωτές για την προέλευση και την ποιότητα των διαφημιζομένων προϊόντων / υπηρεσιών και σε καμία περίπτωση δε θα πρέπει να κάνετε καμία δήλωση ή να παρέχετε οιασδήποτε φύσης δέσμευση, για τις οποίες δεν έχετε εξουσιοδοτηθεί από το Διαφημιζόμενο, την Εταιρεία ή τον Πελάτη μας.
  4. Δε έχετε πληρεξουσιότητα και άρα σε καμία περίπτωση δε θα πρέπει να δεσμεύσετε ούτε εμάς αλλά ούτε και τους Πελάτες μας (και σε κάθε περίπτωση το Διαφημιζόμενο) έναντι τρίτων, παρά μόνο για όσα έχουμε δεσμευτεί εκ των προτέρων και έχουν αποδεχτεί οι Πελάτες μας.
  5. Είστε οι μόνοι αρμόδιοι και υπεύθυνοι να ελέγχετε την ανάπτυξη και ορθή λειτουργία του Affiliate Προγράμματός σας και είστε επιπλέον αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο και λοιπό υλικό του προγράμματός σας, ώστε αυτό να μην προσκρούει σε πνευματικά ή άλλης φύσης δικαιώματα τρίτων.
  6. Απαγορεύεται ρητά η προσφορά εκ μέρους σας σε τρίτους είτε αμοιβής είτε άλλων αντικαταστατών πραγμάτων ή υλικών απολαβών προκειμένου οι τρίτοι να χρησιμοποιούν το διαφημιστικό υλικό για την προώθηση των διαφημιζόμενων προϊόντων / υπηρεσιών, χωρίς την προηγούμενη ρητή συγκατάθεσή μας.
  7. Απαγορεύεται οποιαδήποτε ενέργειά σας ή παράλειψή σας με την οποία θα μπορούσατε να παραπλανήσετε τους τρίτους για τη μεταξύ μας σχέση, τη σχέση τη δική σας με τους Διαφημιζόμενους, τους Δικτυακούς Τόπους στους οποίους θα πρέπει να διενεργούνται οι προσυμφωνημένες ενέργειες.
  8. Απαγορεύεται η εκ μέρους σας χρήση, εγγραφή, κατοχύρωση, καταχώρηση οποιωνδήποτε εμπορικών ονομάτων, σημάτων είτε είναι ίδια με αυτά της ForestView,  των Διαφημιζομένων, των διαφημιζόμενων προϊόντων/ υπηρεσιών και εν γένει των Πελατών μας, ή παρόμοια ή ομόηχα με αυτά..
  9. Σε περίπτωση που θεωρήσουμε ότι υπάρχει παραβίαση εκ μέρους σας των διατάξεων των όρων 3 και 4 της παρούσας, δικαιούμαστε να παρακρατήσουμε τυχόν αμοιβής σας ή και να καταγγείλουμε την παρούσα, επιφυλασσομένων οιωνδήποτε άλλων δικαιωμάτων μας. 
  10. Έχουμε το δικαίωμα (όχι υποχρέωση) και κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια να ελέγχουμε κατά καιρούς τα προγράμματά σας και τη χρήση των Διαφημιστικών Προγραμμάτων από εσάς, ώστε να δούμε αν τηρούνται οι όροι της παρούσας.
  11. Μας παρέχετε με την παρούσα την εγγύηση ότι ενεργείτε τα Affiliate/Marketing Προγράμματά σας καλόπιστα και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και των ειδικότερων όρων των Διαφημιστικών Προγραμμάτων.
  12. Θα πρέπει να συμμορφώνεστε με την πολιτική spam της ForestView, όπως αυτή περιγράφεται στο δικτυακό τόπο http://www.forestview.eu/spam_policy ή σε άλλο δικτυακό τόπο και τροποποιείται κατά καιρούς.  
  13. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να εκμεταλλεύεστε τις διασυνδέσεις και τις δραστηριότητες της εταιρείας μας και για κανέναν σκοπό εκτός και αν έχετε την έγγραφη συναίνεσή μας.
  14. Τα προγράμματα Affiliates που εφαρμόζετε δυνάμει της παρούσας, θα πρέπει να είναι σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να είναι παραπλανητικά και να προκαλέσουν βλάβη στα συμφέροντα τόσο της Εταιρείας όσο και των Πελατών μας (και σε κάθε περίπτωση των Διαφημιζόμενων. Δε θα πρέπει τέλος να παραβιάζετε δικαιώματα τρίτων, ενώ διαρκώς  θα πρέπει να συμμορφώνεστε με τους Κώδικες Δεοντολογίας που εφαρμόζονται στη διαφήμιση και δη στη διαφήμιση των διαφημιζόμενων προϊόντων/ υπηρεσιών.

 

  5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

  1. Η παρούσα Σύμβαση άρχεται από την ημερομηνία Έναρξης σύμφωνα με τα ανωτέρω, είναι αόριστης διάρκειας. Εκτός των περιπτώσεων που ορίζονται στην παρούσα, η Εταιρεία δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση και στις ακόλουθες περιπτώσεις:
   1. Παραβίαση εκ μέρους σας των όρων της παρούσας, ή/και των ειδικών όρων των Διαφημιστικών Προγραμμάτων και μη συμμόρφωσή σας μέσα στην προθεσμία που ενδέχεται να σας τάξει η Εταιρεία κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. 
   2. μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από την ημερομηνία έναρξης της παρούσας, με την προϋπόθεση ότι ο λογαριασμός σας έχει παραμείνει ανενεργός.
  2. Επιπλέον επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να τερματίσουμε την παρούσα οποτεδήποτε και αζημίως με την προϋπόθεση ότι θα σας κοινοποιήσουμε την πρόθεσή μας αυτή εγγράφως τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν τον τερματισμό της παρούσας.
  3. Με την καταγγελία της παρούσας ισχύουν τα κάτωθι:
   1. Η αποδοχή εκ μέρους των Πελατών μας οποιωνδήποτε προσυμφωνημένων ενεργειών συνεπεία του δικού σας Marketing Προγράμματος, δε θα θεωρείται συνέχιση της παρούσας, ή ανανέωση αυτής ούτε και ανάκληση της καταγγελίας. 
   2. Σε περίπτωση καταγγελίας της παρούσας δικαιούστε τυχόν αμοιβής μόνο για τις προσυμφωνημένες ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν πριν την καταγγελία της παρούσας και σε καμία περίπτωση δε δικαιούστε αμοιβής για προσυμφωνημένες ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν μετά την καταγγελία της παρούσας.  
   3. Τυχόν δικαιώματα, άδειες, που σας έχουν εκχωρηθεί δυνάμει της παρούσας παύουν με την καταγγελία και υποχρεούστε να αποσύρετε άμεσα από το Marketing Πρόγραμμά σας οποιαδήποτε Διαφημιστικά μηνύματα ή άλλο υλικό που σχετίζεται με αυτά.
   4. Οποιαδήποτε εμπιστευτική πληροφορία έχετε λάβει δυνάμει της παρούσας θα πρέπει να επιστραφεί στην ForestView καθώς και τυχόν αντίγραφα που περιέχουν τέτοιες πληροφορίες και βρίσκονται στην κατοχή σας ή υπό και κάτω από τον έλεγχό σας καθώς επίσης θα πρέπει αμέσως να σταματήσει η τυχόν χρήση από εσάς εμπορικών σημάτων, εμπορικών ονομάτων, λογοτύπων και άλλων τέτοιων σχετικών που αφορούν την Εταιρεία μας, τους Πελάτες ή/και τα διαφημιζόμενα προϊόντα / υπηρεσίες.
   5. Εσείς, η ForestView και οι Πελάτες μας απαλλάσσονται από όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες για τυχόν αποζημίωση τους δυνάμει της παρούσας που προκύπτουν μετά την καταγγελία της παρούσας , εκτός από αυτές που από τη φύση τους συνεχίζουν και μετά την καταγγελία της παρούσας. Σε καμία περίπτωση δεν απαλλάσσεστε από οποιανδήποτε ευθύνη σας προκύπτει από τυχόν παράβαση των διατάξεων της παρούσας πριν από την καταγγελία αυτής. 

6. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

  1. Τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγονται από τη ForestView τυγχάνουν επεξεργασίας από εμάς  βάσει του Ν. 2472/1997 περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και των σχετικών τροποποιήσεών του.
  2. Ο Affiliate συναινεί και αποδέχεται ότι σε περίπτωση που η ForestView, έχει ενδείξεις ότι ο Αffiliate πιθανώς χρησιμοποιεί αθέμιτες πρακτικές στο Affiliate πρόγραμμά του αναφορικά με κάποι(α) Διαφημιστικό(ά) Πρόγραμμα, τότε η ForestView δύναται προς ικανοποίηση του έννομου συμφέροντος που έχει ο Πελάτης της, να αποκαλύψει σε οιονδήποτε τρίτο, συμπεριλαμβανομένου και του Διαφημιζόμενου, την ιστοσελίδα μέσω της οποίας ο Affiliate διενεργεί τις αθέμιτες πρακτικές, αποδεχόμενος ο Affiliate ότι τα δικαιώματα των Διαφημιζομένων που παραβιάζονται από τυχόν αθέμιτες πρακτικές, υπερέχουν προφανώς των δικών του συμφερόντων και ότι αυτή η αποκάλυψη κατά τον χρόνο που υπάρχουν ενδείξεις για αθέμιτες πρακτικές, δε θίγει θεμελιώδεις ελευθερίες του, καθόσον η ForestView του δίνει το δικαίωμα όπως εγγράφως αποστείλει στην Εταιρεία επαρκείς εξηγήσεις για τις πρακτικές που χρησιμοποίησε. 

7. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ – ΆΔΕΙΕΣ – ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ

  1. Απαγορεύεται η δημιουργία, διάθεση και δημοσίευση οποιουδήποτε έγγραφου υλικού ή γραφικών που αναφέρονται είτε στη ForestView είτε στους Πελάτες, είτε στα Διαφημιζόμενα προϊόντα/υπηρεσίες, άλλα από αυτά που αναφέρονται στην παρούσα ή παρέχονται από τη ForestView, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεσή μας, η οποία δίδεται κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια και με την προϋπόθεση ότι αυτά δεν έρχονται σε αντίθεση με τις ενέργειες προώθησης και marketing που πραγματοποιούνται από τους Διαφημιζόμενους.
  2. Πνευματική Ιδιοκτησία: Εμείς και οι Πελάτες μας και σε κάθε περίπτωση οι Διαφημιζόμενοι διατηρούμε τα δικαιώματά τους τίτλους, και συμφέροντα μας στα ονόματά μας, λογότυπα, εμπορικά σήματα, περιεχόμενο, έργα πνευματικής τους ιδιοκτησίας, τεχνολογία και τεχνογνωσία, όπως ενδεικτικά αυτά που χρησιμοποιούνται δυνάμει της παρούσας ή που πρόκειται να δημιουργηθούν ή να χρησιμοποιηθούν στο μέλλον. Οι Διαφημιζόμενοι ρητά συμφωνείται ότι διατηρούν όλα τα δικαιώματα, τους τίτλους, και τα συμφέροντα στα ονόματά τους, λογότυπα, εμπορικά σήματα, έργα πνευματικής τους ιδιοκτησίας, τεχνολογία και τεχνογνωσία, που περιέχονται στους δικτυακούς τους τόπους και στους συνδεδεμένους με αυτούς άλλους δικτυακούς τόπους. Για τους σκοπούς της παρούσας «Δικαιώματα πνευματικής Ιδιοκτησίας» νοούνται όλα τα δικαιώματα σε εμπορικά σήματα, ονόματα, πατέντες, εμπορικά μυστικά, δικαιώματα δημοσίευσης, άδειες και συμβάσεις τα οποία υπάρχουν τώρα ή θα δημιουργηθούν ή ανανεωθούν στο μέλλον, ανεξάρτητα αν αυτά προστατεύονται από την Ελληνική ή άλλη νομοθεσία.
  3. Άδειες: H ForestView παραχωρεί δια της παρούσας σε εσάς  μια μη – αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη άδεια και με διάρκεια ίση με τα οριζόμενα στην παρούσα να χρησιμοποιείτε, εμπορικά σήματα, Διαφημιζόμενα προϊόντα/ υπηρεσίες, στο Affiliate Πρόγραμμά σας, με αποκλειστικό σκοπό την προώθηση των Διαφημιστικών προγραμμάτων σύμφωνα με τους όρους και τις συμφωνίες της παρούσας και για κανέναν άλλον απολύτως σκοπό.  
  4. Περιορισμοί: Οποιαδήποτε άδεια σας παραχωρείται δυνάμει της παρούσας δεν περιλαμβάνει το δικαίωμα χρήσης των δημιουργημάτων πνευματικής ιδιοκτησίας για την παροχή διαφημιστικών υπηρεσιών σε τρίτους. Οποιαδήποτε χρήση των δημιουργημάτων πνευματικής ιδιοκτησίας σε παράβαση των διατάξεων της παρούσας, μας δίνει το δικαίωμα να τερματίσουμε όλες τις προσυμφωνημένες ενέργειες που πραγματοποιούνται ως συνέπεια του προγράμματός σας και ως εκ τούτου δε θα έχετε το δικαίωμα να αξιώσετε οιανδήποτε αμοιβή.
  5. Τερματισμός – Λήξη: είστε υποχρεωμένοι να παύσετε τα χρήση των παρεχόμενων δικαιωμάτων μόλις σας ζητηθεί εγγράφως από τη ForestView μέσω email και συνεπώς συμφωνείτε δια της παρούσας να σταματήσετε άμεσα τη χρήση των διαφημιστικών προγραμμάτων που χρησιμοποιείτε δυνάμει της παρούσας.

  8. ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ – ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

  1. Η ForestView θα κοστολογεί και τιμολογεί μόνο τις προσυμφωνημένες ενέργειες κάθε Διαφημιστικού Προγράμματος για τις οποίες έχει προηγουμένως πληρωθεί από τους Πελάτες της σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8.3 -8.4 κατωτέρω και με την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις σωρευτικά που αναφέρονται στο άρθρο 8.6 κατωτέρω της παρούσας.
  2. Η ForestView θα αποστέλλει τιμολόγιο στους Πελάτες της το αργότερο μέχρι και την 5η ημέρα κάθε ημερολογιακού μήνα με την κοστολόγηση που αφορά σε προσυμφωνημένες ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τον αμέσως προηγούμενο μήνα της τιμολόγησης. Οι Πελάτες μας οφείλουν να  εξοφλούν τα εκδοθέντα από εμάς τιμολόγια το αργότερο μέχρι και την 15η ημέρα του αμέσως επόμενου ημερολογιακού μήνα της τιμολόγησης.
  3. Εσείς θα πληρώνεστε μόνο εφόσον οι Πελάτες μας έχουν εγκρίνει τις προσυμφωνημένες ενέργειες. Η έγκριση των προσυμφωνημένων ενεργειών θα αποφασίζεται από αυτούς, σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζουν στους ειδικότερους όρους εκάστου Διαφημιστικού τους Προγράμματος. Όλες οι στατιστικές μετρήσεις γίνονται από τη ForestView και θεωρούνται τα μόνα στατιστικά στοιχεία βάσει των οποίων η ForestView θα αποφασίζει αν και πόση είναι η αμοιβή σας.
  4. Η δική σας τιμολόγηση προς τη ForestView θα βασίζεται σε ποσά που έχουν τύχει της εγκρίσεως μας σύμφωνα με τα ανωτέρω. Σε περίπτωση που για παράδειγμα ένα προϊόν έχει επιστραφεί από τον χρήστη που μέσω του δικού σας προγράμματος διενήργησε την εν λόγω αγορά, δε θα δικαιούστε αμοιβής καθόσον δεν θα έχει διενεργηθεί σε αυτή την περίπτωση η προσυμφωνημένη ενέργεια.
  5. Η αμοιβή σας θα καταβάλλεται από εμάς στο λογαριασμό που μας έχετε κοινοποιήσει με την προϋπόθεση ότι έχετε αφενός διενεργήσει τα νόμιμα σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, αφετέρου η Forest View έχει πληρωθεί από τους Πελάτες της. Σε περίπτωση που η αμοιβή σας δυνάμει της παρούσας είναι κατώτερη των 50 Ευρώ μέσα σε οποιονδήποτε ημερολογιακό μήνα, ρητά συμφωνείται ότι δε δικαιούστε αμοιβής. Εσείς είστε υπόχρεοι για την καταβολή των φόρων των αμοιβών σας.
  6. Αναγνωρίζετε ότι οι πελάτες μας δύνανται να τροποποιούν τους όρους και τα ποσοστά των προμηθειών.
  7. Όσοι από τους Affiliates του Δικτύου της ForestView παρέχουν υπηρεσίες από εταιρίες της αλλοδαπής (δηλαδή θα εκδίδουν τιμολόγιο εξωτερικού), για καμπάνιες που αφορούν στην Ελλάδα, θα πρέπει να αποστέλλουν  με το πρώτο τιμολόγιο που και το ανάλογο πιστοποιητικό αποφυγής διπλής φορολογίας (double taxation form) της εκάστοτε χώρας.  Το συγκεκριμένο πιστοποιητικό θα παρέχεται από την φορολογική αρχή στην οποία ανήκει η κάθε εταιρία του εξωτερικού. Για την ορθή λήψη του πιστοποιητικού, οι Συνεργάτες θα πρέπει να έρχονται σε συνεννόηση με το Λογιστήριο της ForestView.
  8. Εάν αποτελείτε αλλοδαπό νομικό πρόσωπο και επιθυμείτε να συμμετέχετε στο δίκτυο της Forest View ως Αffiliate, θα πρέπει μαζί με το πρώτο τιμολόγιο που θα εκδώσετε, να αποστείλετε στη Forest View πρωτότυπο πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας σας (double taxation form), υπογεγραμμένο από εσάς και από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές της χώρας που βρίσκεται η έδρα σας, προς αποφυγή της παρακράτησης φόρου στις πληρωμές /προμήθειες σας.

 

  9. ΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

  1. Ρητά δηλώνετε και εγγυάστε ότι:
   1. Ότι είστε νομίμως συσταθείσα εταιρεία ή ατομική επιχείρηση και δεν έχετε τεθεί σε καθεστώς πτώχευσης ή εκκαθάρισης, είστε οργανωμένη επιχείρηση και σε κάθε περίπτωση είστε με την ιδιότητα είτε του ατόμου είτε του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου το οποίο συμβάλλεται με την παρούσα, και σε κάθε περίπτωση είστε άνω των 18 ετών.
   2. Ενεργείτε νομίμως, έχοντας νόμιμη άδεια και πληρεξουσιότητα να συμβληθείτε στην παρούσα και να αναλάβετε όλες τις υποχρεώσεις που απορρέον από αυτή.
   3. Έχετε διαβάσει, πλήρως κατανοήσει και ανεπιφυλάκτως αποδεχτεί όλους τους όρους της παρούσας.
   4. Η παρούσα Σύμβαση είναι δεσμευτική για εσάς.
   5. Θα τηρείται όλους τους Νόμους και Κανονισμούς που εφαρμόζονται κατά την παροχή των διαφημιστικών σας υπηρεσιών αναφορικά  με τα Διαφημιστικά Προγράμματα των Πελατών μας, όπως ενδεικτικά νόμους που αφορούν στην προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών, κώδικες δεοντολογίας διαφήμισης κτλ.

  10. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

  1. Η FORESTVIEW ΟΥΔΕΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΑΣΤΙΚΗ, ΠΟΙΝΙΚΗ, Η ΑΛΛΩΣ ΠΩΣ ΦΕΡΕΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΕΣΕΙΣ Η ΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟΣ ΕΛΚΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΣΑΣ  ΥΠΟΣΤΕΙ ΖΗΜΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΟΥ, ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ, ΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΤΟΥ, ΤΗ ΦΗΜΗ ΤΟΥ, ΜΕΙΩΘΟΥΝ ΟΙ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ, Η ΥΠΟΣΤΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΖΗΜΙΑ ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ Η ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Η ΑΛΛΗΣ ΦΥΣΗΣ, ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η  ΣΕ ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΛΟΓΩ ΕΛΑΦΡΑΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ.
  2. H FORESTVIEW ΟΥΔΕΜΙΑ ΔΕΣΜΕΥΣΗ Ή ΔΗΛΩΣΗ ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ ΚΑΝΕΙ ΔΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ Ή ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Ή ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΛΗΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΣΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΑΣ.
  3. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η FORESTVIEW ΔΕ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΥΠΑΙΤΙΑ ΝΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΕΝΑ ΑΛΛΟ ΦΥΣΙΚΟ Ή ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΕΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΖΕΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΑΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ  Ή ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΑ Η ΒΛΑΒΗ ΥΠΟΣΤΕΙΤΕ ΚΑΙ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ ΛΑΘΗ, ΠΑΡΑΛΗΨΕΙΣ, ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΩΛΛΥΜΑΤΑ, ΒΛΑΒΕΣ Ή ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ή ΆΛΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΑΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ Ή ΜΕ ΤΗ FOREST VIEW. 
  4. Η FOREST VIEW ΟΥΔΕΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΦΕΡΕΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΤΥΧΟΝ ΖΗΜΙΑ ΥΠΟΣΤΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ.

  11. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

  1. Ρητά δεσμεύεστε δια της παρούσας να αποζημιώσετε πλήρως και ολοσχερώς την Εταιρεία, τους Πελάτες μας (και σε κάθε περίπτωση το Διαφημιζόμενο) και τους Συνεργάτες όλων των ανωτέρω, από οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία υποστούμε απορρέουσα από αξίωση,  απαίτηση, δικαστική διένεξη, σχετικά με οποιαδήποτε ευθύνη όλων ή κάποιων από τους ανωτέρω σχετιζόμενη με των παροχή των υπηρεσιών σας δυνάμει της παρούσας, και οφείλεται, ή σχετίζεται:
   1. Με παραβίαση από τη μεριά σας οιασδήποτε δήλωσης, εγγύησης, επιφύλαξης σας ή άλλου όρους της παρούσας
   2. με τη μη εκπλήρωση των υποχρεώσεών σας δυνάμει της παρούσας
   3. με δική σας αμέλεια
   4. με πρόσκληση σωματικής βλάβης ή βλάβης στην περιουσία η οποία προκλήθηκε από δική σας αμέλεια ή πρόθεση, από πράξη σας ή παράληψή σας,
   5. με μη εξουσιοδοτηθείσα χρήση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που ανήκουν στην Forest View ή και στους Πελάτες της.
   6. Με χρήση από εμάς οποιονδήποτε δικαιωμάτων πνευματικών δικαιωμάτων μας έχετε παραχωρήσει δυνάμει της παρούσας τα οποία προσβάλλουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων.
   7. Με οποιαδήποτε ψευδή δήλωσή σας ή παραβίαση της παρούσας από μέρους σας.
   8. Με οποιαδήποτε αξίωση σχετίζεται με το Πρόγραμμα Affiliate που εφαρμόζετε δυνάμει της παρούσας.
   9. Με αθέμιτες πρακτικές εκ μέρους σας.

 

  12. ΑΘΕΜΙΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Η Forest View ενδέχεται να καταγράφει όλη την κίνηση και τις ενέργειες σας οι οποίες ενδεχομένως συνιστούν απάτη (κατά τον ποινικό Κώδικα και κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας) ή/και αθέμιτες πρακτικές. Σε περίπτωση που η Forest View έχει ενδείξεις ότι ο Affiliate Λογαριασμός ή η προώθηση του διαφημιζόμενου έχει γίνει  με αθέμιτο τρόπο με σκοπό την εξαπάτηση της Εταιρείας μας ή/και των Πελατών μας (και σε κάθε περίπτωση του Διαφημιζόμενου) ή/και των χρηστών που διενεργούν τις Προσυμφωνημένες Ενέργειες, τότε αυτομάτως ο λογαριασμός σας απενεργοποιείται προσωρινά χωρίς προηγούμενη ενημέρωση ή έγκρισή σας, ενώ η ForestView θα ακολουθήσει περαιτέρω διαδικασίες προς διερεύνηση της υπόθεσης σας, ενδέχεται δε να αποκαλύψει τα δεδομένα που αφορούν στην ιστοσελίδα που παρατηρήθηκαν αθέμιτες πρακτικές σε οιονδήποτε τρίτο έχει έννομο συμφέρον να διερευνήσει την υπόθεση, όπως ενδεικτικά ο Διαφημιζόμενος, Πελάτης ή και οι Δικαστικές, Αστυνομικές ή και άλλες αρμόδιες Αρχές. Είναι δική σας υποχρέωση να αποδείξετε ότι δεν έχετε κάνει χρήση αθέμιτων πρακτικών. Σε περίπτωση που δεν έχετε καθόλου ή επαρκείς κατά την κρίση μας αποδείξεις να μας καταθέσετε μέσα σε τρεις (3) ημερολογιακές ημέρες από της έγγραφη κοινοποίησής μας σχετικά με το ζήτημα αυτό, θεωρούμε ότι έχει εξακριβωθεί ότι χρησιμοποιείτε αθέμιτες πρακτικές, άλλες δηλαδή από αυτές που ορίζονται στους Ειδικότερους όρους που συνοδεύουν κάθε Διαφημιστικό πρόγραμμα  ή στην παρούσα, ή πρακτικές που παραβιάζουν τον ποινικό κώδικα και τους νόμους, ή που έχουν καθιερωθεί ως αθέμιτες στη νομολογία και στην αγορά της ηλεκτρονικής διαφήμισης και του Affiliate marketing ειδικότερα, και συνεπώς δε δικαιούστε ουδεμίας αμοιβής βάσει της παρούσας, ο δε λογαριασμός σας μπορεί να ακυρωθεί οριστικά και να σας ζητηθεί επιστροφή τυχών προηγούμενων χρηματικών αμοιβών που έχετε λάβει από την Εταιρεία δυνάμει της παρούσας. Σε κάθε περίπτωση ρητά συμφωνείται ότι η Forest View διατηρεί το δικαίωμα όπως μονομερώς αποφασίσει για την υπόθεση που σας αφορά και εσείς δεσμεύεστε δια της παρούσας να σεβαστείτε την απόφασή μας σχετικά με το θέμα αυτό. Σημειώνεται ότι η διενέργεια αρκετών προκαθορισμένων ενεργειών από ένα συγκεκριμένο  IP address,  η εγκατάσταση cookie σε χρήστη χωρίς κάποια σχετική ενέργεια από αυτόν, η επαναλαμβανόμενη έλλειψη referring URL, υποδηλώνει αθέμιτη πρακτική για τους σκοπούς του παρόντος.  

13. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

  1. Εκτός και αν άλλως έχει συμφωνηθεί στην παρούσα ή άλλως έχουν συμφωνήσει τα μέρη, συμφωνείτε δια της παρούσας ότι όλες οι πληροφορίες συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά τους όρους της παρούσας, εμπορικές ή οικονομικές πληροφορίες, πελατολόγιο, τιμολογιακή πολιτική και πολιτική εκπτώσεων που αφορά είτε εμάς είτε εσάς αντίστοιχα, ή οποιονδήποτε από τους Πελάτες μας, Συνεργάτες μας κτλ, παραμένουν απολύτως εμπιστευτικές και απόρρητες και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν άμεσα ή έμμεσα από κανένας μας για ιδιωτικούς εμπορικούς σκοπούς ή για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς που περιγράφονται στην παρούσα, εκτός και αν οι πληροφορίες αυτές ήταν γνωστές στο ευρύ κοινό από άλλες πηγές.
  2. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να κοινοποιήσει τις πληροφορίες αυτές σε οποιονδήποτε τρίτο έχει εξουσιοδοτηθεί από εμάς για το σκοπό αυτό, ή υποχρεούται να τις μάθει δυνάμει δικαστικής απόφασης, ή απόφασης άλλης αρχής, στους λογιστές και δικηγόρους μας ή σε οιονδήποτε τρίτο ο οποίος έχει δεσμευτεί από τους παρόντες όρους εμπιστευτικότητας.

  14. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

  1. Πλήρης Συμφωνία – Τροποποιήσεις: Η Σύμβαση αυτή καταργεί όλες τις προηγούμενες συμβάσεις και διακανονισμούς, έγγραφους ή προφορικούς, και συνιστά τη συνολική και αποκλειστική συμφωνία μεταξύ μας.
  2. Διατηρούμε το μονομερές δικαίωμα να τροποποιούμε τους όρους της παρούσας ανά πάσα στιγμή και κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια. Τυχόν αλλαγές στην παρούσα μπορεί να περιλαμβάνουν ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αλλαγές στο σκοπό των referral fee, των προμηθειών, των διαδικασιών πληρωμής, των κανόνων που αφορούν στα Affiliate/Marketing Προγράμματά σας. ΟΦΕΙΛΕΤΕ ΝΑ ΕΛΕΓΧΕΤΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΑΣ, ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΛΛΑΓΗ- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ, Η ΜΟΝΗ ΣΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΝΕΤΕ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΣ. Η κατ’ εξακολούθηση συμμετοχή σας τόσο στο  Δίκτυο της Εταιρείας μας, όσο και στα διαφημιστικά προγράμματα, μετά την τροποποίηση της παρούσας σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποτελεί δεσμευτική αποδοχή των αλλαγών από τη μεριά σας. Καμία αλλαγή ή τροποποίηση δε θα ισχύσει και δε θα φέρει αποτελέσματα αν δεν έχει αναρτηθεί από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο της ForestView στο δικτυακό τόπο της ForestView (www.forestview.gr) ή στην πλατφόρμα. Διατηρούμε το δικαίωμα να διακόψουμε τις Υπηρεσίες μας για κάποιο διαφημιστικό πρόγραμμα οποιαδήποτε στιγμή. Στις περιπτώσεις αυτές η Εταιρεία μας θα σας ενημερώσει το συντομότερο δυνατόν.
  3. Εκχώρηση: Απαγορεύεται να εκχωρήσετε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας δυνάμει της παρούσας, να μεταβιβάσετε την παρούσα σύμβαση, σε οιονδήποτε τρίτον χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Forest View. Οποιοδήποτε εκχώρηση πραγματοποιηθεί κατά παράβαση των διατάξεων της παρούσας, δεν σας απαλλάσσει από της υποχρεώσεις σας που απορρέουν από τη Σύμβαση αυτή.
  4. Σχέσεις των Μερών. Εσείς είστε ανεξάρτητοι συμβαλλόμενοι και τίποτε στην παρούσα σύμβαση δε δημιουργεί ή υπονοεί τη δημιουργία οποιασδήποτε σχέσης μεταξύ μας όπως ενδεικτικά, joint venture, franchise, κοινοπραξία, αντιπροσωπία, διανομή, μεταπώληση, εξαρτημένη εργασία. Σε καμία περίπτωση δε θεωρείστε εργαζόμενοι ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο εξαρτώμενοι από τους διαφημιζόμενους.
  5. Κάθε μία από τις διατάξεις της παρούσας πρέπει να ερμηνευθεί χωριστά και ανεξάρτητα από τις άλλες, και σε περίπτωση που κάποια διάταξη της παρούσας κριθεί από οποιοδήποτε δικαστήριο ή άλλη δικαστική αρχή της αρμόδιας δικαιοδοσίας ως άκυρη ή ανίσχυρη, το άκυρο και ανίσχυρο της συγκεκριμένης διάταξης δεν θα επηρεάσει τις άλλες διατάξεις της παρούσας, οι οποίες θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ.
  6. Παραίτηση: Καμία καθυστέρηση, αμέλεια ή ανοχή του ενός συμβαλλομένου στην επιβολή της τήρησης κάποιου όρου της σύμβασης από τον άλλο, δεν αποτελεί παραίτηση ούτε βλάπτει προβλεπόμενο από τη σύμβαση δικαίωμά του. Εάν οποιοσδήποτε όρος της παρούσας ήθελε κριθεί από οποιοδήποτε αρμόδιο Δικαστήριο η Αρχή ως άκυρος και κατά συνέπεια ανεφάρμοστος, ο όρος αυτός δε θα συμπαρασύρει σε ακυρότητα τους υπόλοιπους όρους της παρούσης, οι οποίοι θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ.
  7. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία Οι συμβαλλόμενοι θα προσπαθήσουν με καλή πίστη να επιλύσουν φιλικά με αμοιβαία συμφωνία κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει μεταξύ τους σε σχέση με την παρούσα σύμβαση, με οποιοδήποτε τεχνικό, νομικό ή άλλο μέσο θεωρούν κατάλληλο. Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων σχετικά με την εφαρμογή, ερμηνεία, ακυρότητα όρων της σύμβασης, την ύπαρξη ή ανυπαρξία δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων εκ συμβάσεως ή και αδικοπραξίας, ερμηνεύεται σύμφωνα με τους ελληνικούς νόμους και υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των καθ’ ύλη αρμοδίων δικαστηρίων της πόλεως των Αθηνών, στην δικαιοδοσία των οποίων τα μέρη υποβάλλονται από σήμερα οικειοθελώς._